Search form

Mga Kaazi 17:5

5Piro nagaarig gazed ya mga Yodayo. Kamhan inpatipon niran ya mga bogoy nga magapan-aziazi ka mga dalan na longsod dazaw pansamokon ya mga mataed nga tao. Kamhan insorong niran ya lagkaw ni Hason nga inhel-an ni Pablo daw si Silas kay pabogawan kontana bali ka mga tao dazaw dakpen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index