Search form

Mga Kaazi 17:6

6Piro wara di dalem sin Pablo agon ani koman ya nakab-otan si Hason. Kamhan pinamagbira iza daw ya mga iba pen nga sakop ni Kristo ngaro ka mga oloolo na longsod. Kamhan naninggit ya mga bogoy nga ya dowang tao nga nakapasamok ka tanan mga tao mindateng di siran dini kanta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index