Search form

Mga Kaazi 18

1Pagkakamhan minpanaw si Pablo dizan ka Atina kay ankaro iza ka siyodad nga Korinto. 2Pagdateng naiza doro may nakitan naiza nga isang Yodayo nga si Akila ya ngaran. Natao iza doro ka longsod nga Ponto. Bag-o pen iza dateng garing ka lopa nga Italiya iba ya toong asawa nga si Prisila kay inpamogaw ni Kladyo nga hari ya tanan mga Yodayo ka siyodad nga Roma nga oloolo ka mga longsod doro ka lopa nga Italiya. Kamhan minbisita si Pablo kanin Akila. 3Hanas siran pagtahi ka panapton nga nahinang nga garing ka bohok na kanding. Panginabohi disab iton ni Pablo agon dizan kaniran nagahela iza kay antabang iza kaniran ka pagtarabaho. 4Kamhan kada Sabado dizan ka singbahan na mga Yodayo mintoldo si Pablo ka sindo mahitenged kan Hiso Kristo kay gosto si Pablo nga anpasakop kaniran daw ya mga taga Girika kan Hiso Kristo.

5Na, pagkadogaydogay kaiza ka pagdateng ni Silas daw si Timotiyo garing ka lopa nga Masidoniya si Pablo magwawali di iza ka mga Yodayo nga nagalaong nga ya hari nga pinili na Diyos nga intagadan na mga Yodayo ani si Hisos. 6Kamhan minsopak siran kan Pablo daw mintamay. Agon inzabzab ni Pablo ya toong bado dazaw mahagdam siran nga silotan siran kay diri siran anpanalinga ka sindo nga garing ka Diyos. Kamhan minlaong iza nga waray ansombong kanao kay kamazo ka lamang kay-an ka pagsilot na Diyos kamazo ka kamazong mga sala kay minsopak kamo ka sindo mahitenged kan Kristo. Sokad koman ankaro hao ka mga tao nga diri kon Yodayo. Ani ini ya pagpanaba ni Pablo kaniran.

7Kamhan minkandizan iza ka lagkaw ni Tito Hosto saing ka singbahan na mga Yodayo. Na, ya batasan ni Tito Hosto bisan diri kon Yodayo iza minhawag iza ka matood nga Diyos. 8Kamhan dizan ka singbahan na mga Yodayo si Krispo nga isang malaas mintoo iza ka sindo mahitenged kan Hiso Kristo daw ya tibolos inhel-an naiza. Kamhan may mga mataed nga taga Korinto pagpakabati niran ka pagsindo ni Pablo nanoo siran. Kamhan inbenzagan siran.

9Na, may isang kahabzen may nakitan ni Pablo nga garing ka Ginoo nga nagalaong nga todahan mo pagwali. Diri ko magkasipeg pagpanaba. 10Kay dini hao iba kanmo agon waray makapasipaya kanmo kay mataed pen gazed ya mga tao nga ansakop kanao dini kaini nga siyodad nga Korinto. Ani ini ya pagpanaba na Ginoo kan Pablo. 11Kamhan nagapabilin si Pablo dizan ka Korinto keteb ka isang ka toig may tenga kay nagatoldo iza kaniran ka sindo nga garing ka Diyos.

12Pagkadogay kaiza ka pagkagobirnador ni Galiyo nga taga Roma ka lopa nga Girika in-isa di na mga Yodayo pag-away kan Pablo. Kamhan indakep niran iza kay dadhen dizan kan Galiyo dazaw hokman. 13Kamhan minbetangbetang siran kan Pablo nga nagalaong nga ini nga taohana anhagad iza ka mga tao dazaw ansingba siran ka Diyos sopak ka balaed na mga taga Roma. 14Kamhan minsambag si Pablo kontana piro si Galiyo minsambag dazon nagalaong nga kon nakalapas iza ka balaed naini nga siyodad kinahanglan ampanalinga hao ka kamazong pagmahay 15piro kay mahitenged kaini ka mga balaed garing ka mga karaang Yodayo agon waray labet nao kamazo. Kamo ka lamang ya magpahosay kaiza. Ani ini ya pagpanaba ni Galiyo kaniran. 16Kamhan inpamogaw naiza sirang tanan dizan ka hokmanan. 17Kamhan indakep na mga tao si Sostinis nga isang malaas dizan ka singbahan na mga Yodayo. Impamonalan iza bali ka gawas na hokmanan piro wara si Galiyo maghilabet.

18Kamhan dizan ka Korinto nagahela si Pablo ka mga mataed nga aldaw iba ka mga sakop ni Kristo. Kamhan minsabi iza kaniran kay an-oli iza aro ka lopa nga Siriya iba si Prisila daw ya toong bana nga si Akila. Ka wara si Pablo makasakay dizan ka longsod nga Sinkriyay minsaad iza ka Diyos kamhan inparaspa ka toong kaogaringen nga bohok kay ani ya batasan na mga Yodayo pagsaad niran ka Diyos. 19Kamhan mindateng siran ka siyodad nga Ipiso. Pagdateng niran dizan minbelag si Pablo kanin Akilo kamhan minseled iza ka singbahan na mga Yodayo kay ansindo iza kaniran. 20Kamhan inhangzo iza niran ka pagpabilin dizan kaniran piro diri iza ansogot. 21Hinoa pagpanaw naiza minlaong iza nga kon somogot ya Diyos ambalik ka hao ngarini kamazo kay-an. Kamhan minsakay si Pablo ka bangka garing ka Ipiso. 22Pagdateng naiza ka siyodad nga Sisariya minpasinged di iza ngaro ka siyodad nga Hirosalem kay impangamosta naiza ya mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro. Kamhan minpadazon iza pagpanaw ngaro ka siyodad nga Antiyokya doro ka Siriya. 23Ka wara pen madogay minpanaw iza daw min-azi ka mga lopa nga Galasiya daw Prigiya kay parig-enen naiza ya pagsarig na tanan mga sakop ni Hisos.

24Na, ka dizan pen si Pablo ka Galasiya daw Prigiya ya isang Yodayo nga taga Alihandriya nga si Apolo ya ngaran ani ya mindateng ka Ipiso. Madazaw ya toong pagsindo ka mga tao. Dakola disab ya toong kahagdamanan ka mga daan pinasoyat na Diyos. 25May inton-an disab naiza mahitenged kan Ginoong Hiso Kristo. Na, bisan nagapakalaki iza pagsindo daw madazaw disab ya pagsindo naiza mahitenged kan Hisos ya pagbenzag ni Howan anika lamang ya insindo naiza. 26Kamhan dizan ka singbahan na mga Yodayo nga taga Ipiso mabaskeg ya pagtoldo ni Apolo. Na, pagpakabati ka ni Prisila daw si Akila ka toong toldoan ipaiba iza dizan ka kanirang lagkaw kay indogangan pen niran pagtoldo kanangiza ka sindo mahitenged kan Kristo nga anipen iza makabati.

27Ka wara pen madogay gosto si Apolo ankaro ka lopa nga Girika kamhan ya mga sakop ni Kristo dizan ka Ipiso mintabang siran kanangiza ka pag-andam ka soyat ka mga sakop ni Hisos doro dazaw ampaseled siran kanangiza. Na, pagdateng naiza doro madazaw ya pagtabang naiza ka mga tao nga inpatoo na Diyos kan Hisos 28kay dizan ka pagpakakita na mga tao nakadaeg si Apolo ka mga Yodayo kay impakita naiza kaniran ya mga daan pinasoyat na Diyos dazaw anpamatood nga si Hisos ani matood ya hari nga pinili na Diyos nga intagadan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index