Search form

Mga Kaazi 18:10

10Kay dini hao iba kanmo agon waray makapasipaya kanmo kay mataed pen gazed ya mga tao nga ansakop kanao dini kaini nga siyodad nga Korinto. Ani ini ya pagpanaba na Ginoo kan Pablo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index