Search form

Mga Kaazi 18:11

11Kamhan nagapabilin si Pablo dizan ka Korinto keteb ka isang ka toig may tenga kay nagatoldo iza kaniran ka sindo nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index