Search form

Mga Kaazi 18:12

12Pagkadogay kaiza ka pagkagobirnador ni Galiyo nga taga Roma ka lopa nga Girika in-isa di na mga Yodayo pag-away kan Pablo. Kamhan indakep niran iza kay dadhen dizan kan Galiyo dazaw hokman.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index