Search form

Mga Kaazi 18:13

13Kamhan minbetangbetang siran kan Pablo nga nagalaong nga ini nga taohana anhagad iza ka mga tao dazaw ansingba siran ka Diyos sopak ka balaed na mga taga Roma.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index