Search form

Mga Kaazi 18:14

14Kamhan minsambag si Pablo kontana piro si Galiyo minsambag dazon nagalaong nga kon nakalapas iza ka balaed naini nga siyodad kinahanglan ampanalinga hao ka kamazong pagmahay

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index