Search form

Mga Kaazi 18:17

17Kamhan indakep na mga tao si Sostinis nga isang malaas dizan ka singbahan na mga Yodayo. Impamonalan iza bali ka gawas na hokmanan piro wara si Galiyo maghilabet.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index