Search form

Mga Kaazi 18:18

18Kamhan dizan ka Korinto nagahela si Pablo ka mga mataed nga aldaw iba ka mga sakop ni Kristo. Kamhan minsabi iza kaniran kay an-oli iza aro ka lopa nga Siriya iba si Prisila daw ya toong bana nga si Akila. Ka wara si Pablo makasakay dizan ka longsod nga Sinkriyay minsaad iza ka Diyos kamhan inparaspa ka toong kaogaringen nga bohok kay ani ya batasan na mga Yodayo pagsaad niran ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index