Search form

Mga Kaazi 18:2

2Pagdateng naiza doro may nakitan naiza nga isang Yodayo nga si Akila ya ngaran. Natao iza doro ka longsod nga Ponto. Bag-o pen iza dateng garing ka lopa nga Italiya iba ya toong asawa nga si Prisila kay inpamogaw ni Kladyo nga hari ya tanan mga Yodayo ka siyodad nga Roma nga oloolo ka mga longsod doro ka lopa nga Italiya. Kamhan minbisita si Pablo kanin Akila.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index