Search form

Mga Kaazi 18:22

22Pagdateng naiza ka siyodad nga Sisariya minpasinged di iza ngaro ka siyodad nga Hirosalem kay impangamosta naiza ya mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro. Kamhan minpadazon iza pagpanaw ngaro ka siyodad nga Antiyokya doro ka Siriya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index