Search form

Mga Kaazi 18:24

24Na, ka dizan pen si Pablo ka Galasiya daw Prigiya ya isang Yodayo nga taga Alihandriya nga si Apolo ya ngaran ani ya mindateng ka Ipiso. Madazaw ya toong pagsindo ka mga tao. Dakola disab ya toong kahagdamanan ka mga daan pinasoyat na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index