Search form

Mga Kaazi 18:25

25May inton-an disab naiza mahitenged kan Ginoong Hiso Kristo. Na, bisan nagapakalaki iza pagsindo daw madazaw disab ya pagsindo naiza mahitenged kan Hisos ya pagbenzag ni Howan anika lamang ya insindo naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index