Search form

Mga Kaazi 18:26

26Kamhan dizan ka singbahan na mga Yodayo nga taga Ipiso mabaskeg ya pagtoldo ni Apolo. Na, pagpakabati ka ni Prisila daw si Akila ka toong toldoan ipaiba iza dizan ka kanirang lagkaw kay indogangan pen niran pagtoldo kanangiza ka sindo mahitenged kan Kristo nga anipen iza makabati.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index