Search form

Mga Kaazi 18:27

27Ka wara pen madogay gosto si Apolo ankaro ka lopa nga Girika kamhan ya mga sakop ni Kristo dizan ka Ipiso mintabang siran kanangiza ka pag-andam ka soyat ka mga sakop ni Hisos doro dazaw ampaseled siran kanangiza. Na, pagdateng naiza doro madazaw ya pagtabang naiza ka mga tao nga inpatoo na Diyos kan Hisos

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index