Search form

Mga Kaazi 18:28

28kay dizan ka pagpakakita na mga tao nakadaeg si Apolo ka mga Yodayo kay impakita naiza kaniran ya mga daan pinasoyat na Diyos dazaw anpamatood nga si Hisos ani matood ya hari nga pinili na Diyos nga intagadan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index