Search form

Mga Kaazi 18:4

4Kamhan kada Sabado dizan ka singbahan na mga Yodayo mintoldo si Pablo ka sindo mahitenged kan Hiso Kristo kay gosto si Pablo nga anpasakop kaniran daw ya mga taga Girika kan Hiso Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index