Search form

Mga Kaazi 18:5

5Na, pagkadogaydogay kaiza ka pagdateng ni Silas daw si Timotiyo garing ka lopa nga Masidoniya si Pablo magwawali di iza ka mga Yodayo nga nagalaong nga ya hari nga pinili na Diyos nga intagadan na mga Yodayo ani si Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index