Search form

Mga Kaazi 18:7

7Kamhan minkandizan iza ka lagkaw ni Tito Hosto saing ka singbahan na mga Yodayo. Na, ya batasan ni Tito Hosto bisan diri kon Yodayo iza minhawag iza ka matood nga Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index