Search form

Mga Kaazi 18:8

8Kamhan dizan ka singbahan na mga Yodayo si Krispo nga isang malaas mintoo iza ka sindo mahitenged kan Hiso Kristo daw ya tibolos inhel-an naiza. Kamhan may mga mataed nga taga Korinto pagpakabati niran ka pagsindo ni Pablo nanoo siran. Kamhan inbenzagan siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index