Search form

Mga Kaazi 19

1Na, ka waro pen si Apolo ka siyodad nga Korinto si Pablo minpasinged di iza azi ka lopa nga Asya garing ka Prigiya keteb ka siyodad nga Ipiso. Pagdateng naiza doro inkakita naiza ya mga sakop ni Hisos. 2Kamhan inpangotana naiza nga izang mahon-a pen pagtoo mazo ka sindo mahitenged kan Hisos daw inharian kamo na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos kon diri sa? Minsambag siran nga wara sa kay anipen kami makabati nga may Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. 3Minsambag si Pablo nga izang mahon-a pen ka pagbenzag mazo daw ono ya tinoohan mazo? Minsambag siran nga mintoo kami ka sindo ni Howan nga Magbenzagay. 4Minsambag si Pablo nga minbenzag si Howan ka mga tao kay timaan iton nga minhinelsel siran ka kanirang mga sala. Kamhan minsindo si Howan ka mga taga Israil nga kinahanglan antoo siran ka isa nga ansonod pen kanangiza nga si Hisos.

5Pagpakabati na mga taga Ipiso kaiton mintoo siran nga mindateng di matood si Hisos kamhan inbenzagan siran kay timaan iton nga matood ya pagsakop niran kan Hisos. 6Pagpandampa ni Pablo ka kanirang olo nadateng disab siran na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan nakapanaba siran ka mga nagakalainlain nga saba. Minpanaba disab siran ka matood nga garing ka Diyos. 7Mga napolo may dowang ka tao sirang tanan.

8Kamhan minseled si Pablo ka singbahan na mga Yodayo. Tolong ka bolan inwalihan naiza ya mga tao. Waray kahaldek naiza pagpanan-og ka mga Yodayo nga si Hisos ani matood ya hari nga pinili na Diyos nga intagadan na mga Yodayo. 9Kamhan ya mga diri antoo mingahi gazed siran ka kanirang hena-hena. Maonga disab ya kanirang pagpanaba mahitenged kan Hisos. Agon minbelag di si Pablo kaniran. Inpaiba disab naiza ya mga sakop ni Hisos dizan ka iskwilahan ni Tirano kay kada aldaw nagasindo si Pablo kaniran. 10Kamhan ya tanan mga tao doro ka lopa nga Asya bisan Yodayo bisan diri kon Yodayo nanalinga sirang tanan ka mga panaba na Ginoo kay dowang ka toig ya pagwali ni Pablo dizan.

11Minpahinang disab ya Diyos kan Pablo ka mga kaberenganan nga talagsa ka ya nakakita dini ka kalibotan. 12Bisan ya mga panyo kon pinapis nga indampa ka lawas ni Pablo nga indara dizan ka mga masakiten daw ya mga tao nga imboang na mga maonga mawara dazon ya kasakit na lawas daw mindalagan disab ya mga maonga dizan kaniran. 13Na, may mga Yodayo nga nagasoroysoroy ka mga bariyo daw minpadalagan isab siran ka mga maonga dizan ka mga tao nga imboang na maonga. Na, pagpaiwat niran ka mga maonga inporba disab niran pagpanaba ya ngaran ni Hisos nga nagalaong nga si Hisos nga inwali ni Pablo iza ya magpadalagan kanmo. 14Kamhan inhinang disab iton na pitong ka maanak ni Iskiba nga labaw nga pari na mga Yodayo. 15Piro minsambag ya maonga nagalaong nga mahagdam sa hao kan Hisos. Nakakilala disab hao kan Pablo. May kahaldek nao kanirang dowa piro diri hao mahagdam kon sin-o sa kamo. 16Kamhan ya tao nga imboang na maonga inhoropan gazed iza pag-away kanirang pito. Nakadaeg iza kanirang tanan. Nandalagan dazon siran dizan ka lagkaw. Inpansamdan disab siran daw mga hobo kay inpamegkasan di ya kanirang bado na boang.

17Pagpakabati ka na tanan mga taga Ipiso nga mga Yodayo daw ya mga taga Girika dakola gazed ya kanirang kahaldek. Insaza disab niran pagdazaw ya ngaran ni Ginoong Hisos. 18Kamhan minkarini ya mga mataed nga sakop ni Kristo kay dizan ka mga tao ipanan-og niran nga ka wara pen siran magsakop kan Kristo nagasalamangka siran. 19Kamhan indara na mga mataed nga salamankiro ya kanirang mga basahen. Kamhan insonog niran iton dizan ka pagseleng na tanan. Ya kamahal na mga basahen nga insonog niran kalim-an nga ka libo nga pisos. 20Kamhan minlekep gazed ya mga panaba na Ginoo daw mataed ya mintoo.

21Pagkakamhan kaiza ya hena-hena ni Pablo ansinged iza azi ka lopa nga Masidoniya daw Girika paghon-a kamhan ambalik iza ka Hirosalem. Kamhan ankaro pen iza ka siyodad nga Roma. 22Na, ka wara pen iza magpanaw dizan ka Ipiso inpakaro naiza si Timotiyo daw si Irasto nga toong katimbang doro ka lopa nga Masidoniya paghon-a kay nagapabilin iza dogaydogay dizan ka lopa nga Asya.

23Na, ka dizan pen si Pablo ka Ipiso dakola gazed ya kasamok kay may mga tao nga diri antoo ka sindo nga indara ni Pablo. 24Kamhan may isang tao nga si Dimitriyo nga hanas iza ka pagpanday ka mga nak geramay nga singbahan nga hininang nga garing ka tinggà haod ka dakolang singbahan na diyosa niran nga si Diyana ya ngaran kay sompa iton ka maonga. Kamhan dakola ya ginansiya ni Dimitriyo daw ya toong mga katimbang. 25Agon inpatipon naiza sirang tanan daw ya mga iba pen nga panday ka tinggà kay minlaong nga kamong tanan mahagdam kamo nga dakola ya sapi nita kay mataed ya ampalit ka mga inhinang nita 26piro dini ka Ipiso daw ya tibolos lopa nga Asya mataed di ya mga minbiza ka pagsingba ka mga inhinang nita kay nakitan di niran si Pablo daw nabatian disab niran ya toong inpanaba nga ya mga diyos nga inhinang na mga tao diri koni kon matood nga Diyos. 27Na, kon diri kita magpaheneng kan Pablo waray anpalit ka mga nak singbahan nga inhinang ta. Kamhan basi bizaan disab na mga tao ya pagtahod niran ka dakolang singbahan ni Diyana nga hawagenen na tanan mga taga Asya daw ya tanan mga taga kalibotan. Kamhan madali mawara ya kadazaw ni Diyana. Ani ini ya pagpanaba ni Dimitriyo kaniran.

28Pagpakabati na mga hanas ka pagpanday inkazethan gazed niran daw naninggit gazed siran nagalaong nga labaw gazed si Diyana nga ina na mga taga Ipiso! 29Kamhan natibe ya taga siyodad pagkasamok. Dizan ka tenga na siyodad in-isa di nirang tanan pagdakep daw pagtolod kan Gayo daw si Aristarko kay siran ya iba ni Pablo garing ka Masidoniya. 30Kamhan gosto si Pablo anpanaba ka mga tao nga nagatipon di piro imbalabagan iza na mga sakop ni Hisos. 31May mga opisyal ka lopa nga Asya nga higara ni Pablo minsogo siran ka tao ka paghangzo kan Pablo nga diri ko magkaro ka tenga na siyodad kay basi patazen ko. 32Kamhan dakola ya kasamok dizan kay wara mag-anika ya hinawag na mga tao kay wara siran mahagdam kon ono ya pagahinangen niran ka pagtipon. 33Silaong na mga tao nga si Alihandro ya nagaandam ka kasamok kay iza ya inpatindeg na mga Yodayo ka pagpanaba. Pagsinyas naiza dazaw mahenek siran 34nakakilala ya mga tao nga Yodayo iza agon namagdengan siran pagpanhawag keteb ka dowang ka oras nagalaong nga labaw gazed si Diyana nga ina na mga taga Ipiso!

35Pagkadogay kaiza nakapahenek ya isang opisyal kanirang tanan. Kamhan minpanaba iza nga kamo nga mga taga Ipiso! Mahagdam ya tanan mga tao nga kita gazed ya mag-aligrahay ka dakolang singbahan ni Diyana daw ya gamhanan nga bato nga naholog garing daked ka langit. 36Waray makalimed kaiton agon magpahenek kamo. Diri kamo magkaiseg. 37Na, ya dowang ka tao nga in-ated mazo dini wara siran magkawat ka mga betang dizan ka kantang singbahan. Wara disab siran magpanaba ka maonga mahitenged ka kantang diyosa. 38Agon kon may sombong kaniran ni Dimitriyo daw ya toong mga katimbang dizan ka hokmanan magsombong kay-an ka aldaw ka paghokom. Dizan gazed hosazen mazo. 39Kon may iba pen nga problima mazo ansabot kita kay-an ka aldaw ka pagtipon na mga taga Ipiso kay ani ya balaed dini ka kantang siyodad. 40Kay basi kazethan kita na hari nga Romanhon kay masara ya kasamok mazo koman aldaw nga waray ikabaribad nita ka hari. Ani ini ya pagbaheg kaniran na opisyal. 41Kamhan inpaoli naiza ya tanan mga tao nga nagatipon dizan ka tenga na siyodad.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index