Search form

Mga Kaazi 19:1

1Na, ka waro pen si Apolo ka siyodad nga Korinto si Pablo minpasinged di iza azi ka lopa nga Asya garing ka Prigiya keteb ka siyodad nga Ipiso. Pagdateng naiza doro inkakita naiza ya mga sakop ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index