Search form

Mga Kaazi 19:10

10Kamhan ya tanan mga tao doro ka lopa nga Asya bisan Yodayo bisan diri kon Yodayo nanalinga sirang tanan ka mga panaba na Ginoo kay dowang ka toig ya pagwali ni Pablo dizan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index