Search form

Mga Kaazi 19:12

12Bisan ya mga panyo kon pinapis nga indampa ka lawas ni Pablo nga indara dizan ka mga masakiten daw ya mga tao nga imboang na mga maonga mawara dazon ya kasakit na lawas daw mindalagan disab ya mga maonga dizan kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index