Search form

Mga Kaazi 19:16

16Kamhan ya tao nga imboang na maonga inhoropan gazed iza pag-away kanirang pito. Nakadaeg iza kanirang tanan. Nandalagan dazon siran dizan ka lagkaw. Inpansamdan disab siran daw mga hobo kay inpamegkasan di ya kanirang bado na boang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index