Search form

Mga Kaazi 19:17

17Pagpakabati ka na tanan mga taga Ipiso nga mga Yodayo daw ya mga taga Girika dakola gazed ya kanirang kahaldek. Insaza disab niran pagdazaw ya ngaran ni Ginoong Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index