Search form

Mga Kaazi 19:19

19Kamhan indara na mga mataed nga salamankiro ya kanirang mga basahen. Kamhan insonog niran iton dizan ka pagseleng na tanan. Ya kamahal na mga basahen nga insonog niran kalim-an nga ka libo nga pisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index