Search form

Mga Kaazi 19:2

2Kamhan inpangotana naiza nga izang mahon-a pen pagtoo mazo ka sindo mahitenged kan Hisos daw inharian kamo na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos kon diri sa? Minsambag siran nga wara sa kay anipen kami makabati nga may Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index