Search form

Mga Kaazi 19:24

24Kamhan may isang tao nga si Dimitriyo nga hanas iza ka pagpanday ka mga nak geramay nga singbahan nga hininang nga garing ka tinggà haod ka dakolang singbahan na diyosa niran nga si Diyana ya ngaran kay sompa iton ka maonga. Kamhan dakola ya ginansiya ni Dimitriyo daw ya toong mga katimbang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index