Search form

Mga Kaazi 19:25

25Agon inpatipon naiza sirang tanan daw ya mga iba pen nga panday ka tinggà kay minlaong nga kamong tanan mahagdam kamo nga dakola ya sapi nita kay mataed ya ampalit ka mga inhinang nita

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index