Search form

Mga Kaazi 19:3

3Minsambag si Pablo nga izang mahon-a pen ka pagbenzag mazo daw ono ya tinoohan mazo? Minsambag siran nga mintoo kami ka sindo ni Howan nga Magbenzagay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index