Search form

Mga Kaazi 19:34

34nakakilala ya mga tao nga Yodayo iza agon namagdengan siran pagpanhawag keteb ka dowang ka oras nagalaong nga labaw gazed si Diyana nga ina na mga taga Ipiso!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index