Search form

Mga Kaazi 19:35

35Pagkadogay kaiza nakapahenek ya isang opisyal kanirang tanan. Kamhan minpanaba iza nga kamo nga mga taga Ipiso! Mahagdam ya tanan mga tao nga kita gazed ya mag-aligrahay ka dakolang singbahan ni Diyana daw ya gamhanan nga bato nga naholog garing daked ka langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index