Search form

Mga Kaazi 19:4

4Minsambag si Pablo nga minbenzag si Howan ka mga tao kay timaan iton nga minhinelsel siran ka kanirang mga sala. Kamhan minsindo si Howan ka mga taga Israil nga kinahanglan antoo siran ka isa nga ansonod pen kanangiza nga si Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index