Search form

Mga Kaazi 19:6

6Pagpandampa ni Pablo ka kanirang olo nadateng disab siran na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan nakapanaba siran ka mga nagakalainlain nga saba. Minpanaba disab siran ka matood nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index