Search form

Mga Kaazi 19:8

8Kamhan minseled si Pablo ka singbahan na mga Yodayo. Tolong ka bolan inwalihan naiza ya mga tao. Waray kahaldek naiza pagpanan-og ka mga Yodayo nga si Hisos ani matood ya hari nga pinili na Diyos nga intagadan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index