Search form

Mga Kaazi 2

1Pagdateng na aldaw ka izang pista na mga Yodayo inngaranan ka Pintikosta mintipon disab ya tanan mga sakop ni Hisos dizan ka lagkaw. 2Kamhan nabatian niran ya masarang kabezeng garing daked ka langit singed ka kabezeng pagtoda na hangin nga makeseg. Kamhan minlekep iton ka tibolos lagkaw nga intiponan niran. 3Kamhan nakakita siran ka kapawa singed ka kapawa na laga nga mingaring daked ka langit. Kamhan mindateng di ka kada poro na olo na tao. 4Kamhan inharian sirang tanan na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan minsogod di siran pagpanaba ka mga nagakalainlain nga saba kay minpatandeg ya Ispirito ka kanirang hinawa ka pagpanaba ka mga diri kon kanirang kaogaringen nga saba.

5Kamhan dizan ka siyodad nga Hirosalem may mga Yodayo nga madazaw ya pagpangalagad niran ka Diyos. Garing siran ka tanan mga dapit dini ka tibolos kalibotan. 6Kamhan masara gazed nga kataed siran nga nandogok kay nakabati siran ka tagsa tagsa nga sinarigan ni Hisos nga nagapanaba di baza ka mga saba nga inkatao na mga tagsa tagsa nga mga nakabati. 7Kamhan dakola ya pagkabereng na mga Yodayo nga nagalaong nga iton nga mga taohana daw diri kon polos taga Galiliya siran? 8In-ono sa niran pagpanaba ka kantang tagsa tagsang mga saba? 9Dini kanta may mga taga lopa nga Partya daw Midya daw Ilam daw Misopotamya daw Yoda daw Kapadosya daw Ponto daw Asya 10daw Prigiya daw Panpilya daw Ihipto daw ya mga dapit doro ka Libya arani ka longsod nga Sirini. Dini sab kanta may mga bisita nga taga Roma. Mga Yodayo siran daw mga diri kon Yodayo nga minsakop di ka tinoohan na mga Yodayo. 11May mga iba pen nga tao dini kanta nga mga taga Krita daw Arabya. Bisan taga doro kitang tanan nakabati kita kaniran nga nagapanaba ka kantang tagsa tagsa nga saba mahitenged ka mga madazaw nga inhinang na Diyos. 12Kamhan nabereng sirang tanan daw nagakalibeg. Nangotana siran nga ono sa wani ya kahologan naiton? 13Kamhan may mga iba nga tao nagapanora ka mga sinarigan nga nagalaong nga ah, mga hebeg ini nga mga tao!

14Kamhan mintindeg si Pidro iba ya mga napolo may isa nga sinarigan. Kamhan mabaskeg ya toong saba pagpanaba nga nagalaong nga kanaong mga kaibahan nga Yodayo daw ya mga taga Hirosalem manalinga kamo ka kanaong ipanaba. 15Diri kon mga hebeg iton mga tao kay ya batasan na mga mamistahay diri siran an-inem kon wara pen ataas ya sega ka aldaw na pista. 16Lain ini kay nagapanaba di siran ka mga nagakalainlain nga saba kay ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya minpatandeg ka kanirang hinawa ka pagpanaba ka mga diri kon kanirang saba. Kamhan mintoman di ya inlaong ni Zowil nga propita na Diyos kay kawandini pen nagalaong iza nga 17wani ya sindo na Diyos nga kay-an ka pagkaarani ka na pagkatiwas na kalibotan dizan ka bisan sin-o nga taohana paharien naiza ya toong Ispirito nga Madazaw. Kamhan ya kamazong mga maanak amaama daw babazi anpasabot siran ka matood nga garing ka Diyos. Kamhan ya mga batan-en nga amaama may makitan niran nga garing ka Diyos. Kamhan ya mga malaas nga amaama patag-inepen siran na Ginoo. 18Bisan ya mga oripen nga amaama daw babazi ihatag kaniran ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan anpasabot siran ka matood nga garing ka Diyos. 19Kamhan daked ka langit ipakita na Diyos ya mga kaberenganan. Dimbaba isab ka lopa ipakita na Diyos ya mga timaan nga iza gazed ya labaw ka gahem. Iba gihapon ya dogo daw ya laga daw ya aso nga singed ka dag-em. 20Andeglem ya sega, anrarag ya bolan singed ka dogo. Kamhan andateng ya tirmino ni Hisos ka pagbalik ngarimbaba dazaw anhokom iza ka tanan mga tao kay iza ya labaw ka gahem. 21Kamhan bisan sin-o ya ansangpit kan Hiso Kristo matabangan gazed iza. Ani ini ya daan inlaong ni Zowil nga propita na Diyos.

22Kamhan indogangan ni Pidro pagsindo ka mga tao nga nagalaong nga mga kaibahan nao nga taga Israil, magpanalinga kamo! Dini kamazo inpahinang na Diyos kan Hisos nga taga Nazarit ya mga kaberenganan kay timaan iton nga iza ya inpakarimbaba na Diyos. Mahagdam kamo kaiza kay izang dini kaini nakitan mazo ya toong mga inhinang. 23Kawandini pen mahagdam ya Diyos daw minbeet daan nga patazen mazo si Hisos. Kamhan kamo gazed ya minleges ka mga maonga nga tao dazaw ilansang si Hisos ka kros. 24Kamhan minbohi ya Diyos kan Hisos pagbalik garing ka lebeng kay nakadaeg iza ka bisan ono nga makapakamola ka tao. 25Na, ya pagbohi kan Hisos garing ka lebeng ani ya nakatoman ka insoyat ni Dabid nga karaang hari kay kawandini pen nagalaong iza mahitenged kan Hisos nga onay hao nakakita ka Diyos. Kamhan iza ya antabang kanao dazaw diri hao madaeg na mga maonga. 26Agon malinaw gazed ya kanaong hinawa. Sazaen gazed nao ya Diyos. Waray kawied nao kay bisan mapatay hao diri iza ambilin ka kanaong lawas ka pagkalatà dalem ka lebeng. 27Kay diri mo bizaan ya kanaong ispirito dalem ka lebeng. Diri mo itogot nga malatà ya kanaong lawas dalem ka lebnganan kay hao ya kanmong Maanak nga waray sala. 28Minpakahagdam iko kanao ka dalan nga minpasinged ngaro ka datnganan nga madazaw. Dini iko iba kanao agon dakola gazed ya kanaong kasaza.

29Ani ini ya daan insoyat ni Dabid mahitenged kan Hiso Kristo kay si Dabid nga apo na mga Yodayo wara gazed iza magsoyat mahitenged ka toong kaogaringeng lawas kay napatay di matood iza daw inlebeng. Kamhan dini pen kanta ya toong pantiyon. 30Na, si Dabid ani ya karaang propita nga insaad na Diyos. Pagsaad na Diyos gosto naiza kon mahagdam si Dabid nga marig-en ya saad agon minngaran iza ka toong kaogaringeng ngaran kay iza ya Diyos. Kamhan marig-en ya saad nga nagalaong nga tagan ya isang kaliwat ni Dabid ka lo-toanan ni Dabid ka paghari ka mga tao. 31Kamhan mahagdam si Dabid daan kon ono ya hinangen na Diyos agon minpanan-og iza daan mahitenged ka pagbohi ni Kristo pagbalik garing ka lebeng nga nagalaong nga diri mabiza iza baba ka lebeng. Diri sab malatà ya toong lawas. Ani ini ya daan inlaong ni Dabid mahitenged ka pagbohi ni Hiso Kristo pagbalik garing ka lebeng.

32Kamhan indogangan ni Pidro pagpanaba nga mintoman di ya mga panaba ni Dabid kay si Hisos iza ya inbohi na Diyos kay kaming tanan ya minsaksi nga nabohi di si Hisos. 33Kamhan imbohat di iza daked ka too na Diyos kay intagan di iza ka labaw nga gahem ka paghari ka mga tao. Kamhan minsaad ya Diyos kan Hisos nga ipakarimbaba naiza ya toong Ispirito. Kamhan dini kanta mindateng di matood iza nga Ispirito. Ani ini ya nakitan mazo daw ya nabatian mazo kazina ka pagpanaba niran ka mga nagakalainlain nga saba. 34Si Hisos ani ya nabohat ngandaked ka Diyos diri kon si Dabid. Ani ini ya kahologan na daan inpanaba ni Dabid nga nagalaong nga minpanaba ya Diyos ka kanaong Ginoo nga lomo-to ko naa dini ka kanaong too 35hangtod ka pagpakadaeg nao ka kanmong mga kaaway. Ani ini ya daan inpanaba ni Dabid mahitenged kan Kristo.

36Mga kaibahan nao nga taga Israil, timan-an mazo gazed ini nga si Hisos nga inpapatay mazo iza matood ya Ginoo nga hari nga pinili na Diyos.

37Pagpakabati ka na mga tao kaini nga sindo ni Pidro masakit gazed ya kanirang hinawa singed ka indoltan ka lodzo. Kamhan nangotana siran kanin Pidro nga kaibahan nami, daw ono kontana ya hinangen nami? 38Minsambag si Pidro nga bizaan mazo ya kamazong mga sala. Kamhan magpabenzag di kamo kay ani ya timaan nga minsakop di kamo kan Hiso Kristo daw inpasaylo disab na Diyos ya kamazong mga sala. Kamhan mahatagan kamo ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. 39Kay iza nga Ispirito ani ya insaad daan na Diyos kamazo daw ya kamazong mga maanak daw ya tanan mga tao nga diri kon Yodayo daw ya bisan sin-o nga inpili na kantang Ginoong Diyos.

40Kamhan ataas pen ya pagpanan-og ni Pidro kaniran daw minsindo nga nagalaong nga bemelag di kamo ka mga salaan nga tao kay may tirmino na Diyos ka pagsilot kaniran. 41Kamhan ya mga mintoo ka sindo ni Pidro nabenzagan di siran. Dizan ka mga sakop ni Hisos mindogang ya Diyos ka pagtaed kaniran ka pagpasakop kan Hisos ka hapit magtolong ka libo nga ka tao ka isa kang aldaw. 42Kamhan minhatag siran ka tanan kaogaringen niran ka pagtoon ka sindo na mga sinarigan ni Hisos. Namag-angay disab siran ka hena-hena. Inhinang sab niran ya batasan niran ka pagtaremdem ka pagkapatay ni Hisos nga inpanipaktipak niran ya pan. Namagtibe disab siran pagpangamozo ka Diyos.

43Masara gazed ya pagpangabereng na tanan mga tao kay inpahinang na Diyos ya mga sinarigan ka mga madazaw nga kaberenganan kay timaan iton nga labaw gazed ya Diyos ka gahem. 44Kamhan ya tanan mga minsakop kan Kristo namag-isa di ya kanirang hena-hena. Nagabahinbahin gihapon siran ka kanirang mga betang. 45Nagapamaligza disab siran ka kanirang lopa daw ya mga betang. Kamhan inpanhatag niran ya kowarta nga halin. Ya kinahanglan na tagsa tagsa ani inhatag. 46Kada aldaw mintipon disab siran dalem ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan dizan ka tagsa tagsang lagkaw inhinang niran ya batasan niran ka pagtaremdem ka pagkapatay ni Hisos nga inpanipaktipak niran ya pan. Pagpangaen niran malinaw gazed ya kanirang hinawa. Maangay-angazen sab siran ka mga tao. 47Minsaza siran ka Diyos. Nakaangay isab ya mga tao kaniran. Kamhan dizan kaniran kada aldaw mindogang ya Diyos ka pagtaed ka mga tao nga inhatagan di ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index