Search form

Mga Kaazi 2:1

1Pagdateng na aldaw ka izang pista na mga Yodayo inngaranan ka Pintikosta mintipon disab ya tanan mga sakop ni Hisos dizan ka lagkaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index