Search form

Mga Kaazi 2:10

10daw Prigiya daw Panpilya daw Ihipto daw ya mga dapit doro ka Libya arani ka longsod nga Sirini. Dini sab kanta may mga bisita nga taga Roma. Mga Yodayo siran daw mga diri kon Yodayo nga minsakop di ka tinoohan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index