Search form

Mga Kaazi 2:11

11May mga iba pen nga tao dini kanta nga mga taga Krita daw Arabya. Bisan taga doro kitang tanan nakabati kita kaniran nga nagapanaba ka kantang tagsa tagsa nga saba mahitenged ka mga madazaw nga inhinang na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index