Search form

Mga Kaazi 2:14

14Kamhan mintindeg si Pidro iba ya mga napolo may isa nga sinarigan. Kamhan mabaskeg ya toong saba pagpanaba nga nagalaong nga kanaong mga kaibahan nga Yodayo daw ya mga taga Hirosalem manalinga kamo ka kanaong ipanaba.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index