Search form

Mga Kaazi 2:16

16Lain ini kay nagapanaba di siran ka mga nagakalainlain nga saba kay ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya minpatandeg ka kanirang hinawa ka pagpanaba ka mga diri kon kanirang saba. Kamhan mintoman di ya inlaong ni Zowil nga propita na Diyos kay kawandini pen nagalaong iza nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index