Search form

Mga Kaazi 2:17

17wani ya sindo na Diyos nga kay-an ka pagkaarani ka na pagkatiwas na kalibotan dizan ka bisan sin-o nga taohana paharien naiza ya toong Ispirito nga Madazaw. Kamhan ya kamazong mga maanak amaama daw babazi anpasabot siran ka matood nga garing ka Diyos. Kamhan ya mga batan-en nga amaama may makitan niran nga garing ka Diyos. Kamhan ya mga malaas nga amaama patag-inepen siran na Ginoo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index