Search form

Mga Kaazi 2:18

18Bisan ya mga oripen nga amaama daw babazi ihatag kaniran ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan anpasabot siran ka matood nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index