Search form

Mga Kaazi 2:22

22Kamhan indogangan ni Pidro pagsindo ka mga tao nga nagalaong nga mga kaibahan nao nga taga Israil, magpanalinga kamo! Dini kamazo inpahinang na Diyos kan Hisos nga taga Nazarit ya mga kaberenganan kay timaan iton nga iza ya inpakarimbaba na Diyos. Mahagdam kamo kaiza kay izang dini kaini nakitan mazo ya toong mga inhinang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index