Search form

Mga Kaazi 2:23

23Kawandini pen mahagdam ya Diyos daw minbeet daan nga patazen mazo si Hisos. Kamhan kamo gazed ya minleges ka mga maonga nga tao dazaw ilansang si Hisos ka kros.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index