Search form

Mga Kaazi 2:29

29Ani ini ya daan insoyat ni Dabid mahitenged kan Hiso Kristo kay si Dabid nga apo na mga Yodayo wara gazed iza magsoyat mahitenged ka toong kaogaringeng lawas kay napatay di matood iza daw inlebeng. Kamhan dini pen kanta ya toong pantiyon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index