Search form

Mga Kaazi 2:32

32Kamhan indogangan ni Pidro pagpanaba nga mintoman di ya mga panaba ni Dabid kay si Hisos iza ya inbohi na Diyos kay kaming tanan ya minsaksi nga nabohi di si Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index