Search form

Mga Kaazi 2:33

33Kamhan imbohat di iza daked ka too na Diyos kay intagan di iza ka labaw nga gahem ka paghari ka mga tao. Kamhan minsaad ya Diyos kan Hisos nga ipakarimbaba naiza ya toong Ispirito. Kamhan dini kanta mindateng di matood iza nga Ispirito. Ani ini ya nakitan mazo daw ya nabatian mazo kazina ka pagpanaba niran ka mga nagakalainlain nga saba.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index